تبلیغات
SM.STORY - I"m old enough! 1Admin Logo
themebox Logoتاریخ:سه شنبه 26 اسفند 1393-09:59 ب.ظ

نویسنده :Nora elf

I"m old enough! 1سلام خوبید؟
141 Orange Emoticons
یک عدد دو شاتی 2مین اوردم کسی 2مین دوست داره اصن؟
131 Orange Emoticons


من که عاشق هردوشونم
110 Orange Emoticons

بفرماید ادامه پارت بعدی را یا جمعه میزارم
161 Orange Emoticons
اگه هم قبلا از جمعه تونستم یه چیز دیگه گیر بیارم برای جمعه پارت بعد را پنج شنبه میزارم
62 Orange Emoticons
امیدوارم دوستش داشته باشید
32 Orange Emoticons
یادت نره نظرتون را بهم بگید
اگه کم هم هست ببخشید تقصیر من نیست42 Orange Emoticons 

تهمین واقعا پسر خوبی بود اون تقریبا یه پسردبیرستانی کاملا عادی بود البته اگه قیافه ش را که بیشتر شبیه دخترا بود و گ//ی بودنش را

عادی بودنیم.ولی هیچ کدوم از این ها از نظر خودش غیرعادی نبود جز این که اون هنوز باک//ره بود اون واقعا نمی دونست باید چی کار کنه

ولی نمی خواست تنها باک//ره مدرسه باشه!شاید فقط مشکل این بود پیدا کردن یه پسر خوشتیپ و جنتلمن گ//ی واقعا سخت بود این طوری

نبود که اون از هیچ کدوم از پسرای مدرسه خوشش نیاد ولی خوب این جا مسئله فقط دوست داشتن اون تهمین نبود.این که اون پسر هم اصلا

گ//ی باشه و بخواهد تهمین دوست //پسرش باشه خودش مسئله بزرگی بود.

تهمین در حالی که با غذاش بازی می کرد روبه دوست صمیمی ش کیبوم زمزمه کرد"اهوووو پسر تو واقعا خوش شانسی چه طوری تونستی

جونگهیون را پیدا کنی؟"

کیبوم در حالی که به سوال تکراری تهمین اخم می کرد برای بار هزارم گفت"تهمینی تو هنوز خیلی بچه ای چرا فقط صبر نمی کنی تا وقتش

برسه هوم؟علاوه بر این من واقعا نمی فهمم چرا تو به جای این که دنبال پیدا کردن یه دوست// پسر خوبی باشی فقط دنبال یکی ای که به اندازه

کافی خوشتیپ باشه تا باک//رگی رت بگیره؟"

تهمین در حالی که سعی می کرد قیافه بامزه ش را جدی نشون بده جواب داد"کیبوم این تو ایی که نمی فهمی من واقعا خسته شدم از این که فقط

پو//رن نگاه کنم مثل بیچاره ها با خودم بازی کنم"

کیبوم با نا امیدی اهی کشید شاید فقط باید قبول می کرد تهمین زودتر از بقیه همسن هاش بزرگ شده!البته شاید این همه ش تقصیر جونگهیون

و اون بود که زیادی راحت جلو اون رفتار می کردند خب تهمین یه جورایی هم حق داشت اون پسره بیچاره گ//ی بود ولی تا حالا حتی یه

دوست پسر هم نداشت پس چه جوری فهمید گ//ی اه؟با نگاه کردن به گ//ی پورن!

اون روز هم مثل همیشه ساعت به کندی گذشت تا بلاخره اون زنگ لعنتی به صدا در اومد یه روز مزخرف دیگه برای تهمین تموم شد.البته

اون نباید هم زیاد راجب مدرسه غر میزد چون حداقل می تونست پسر ها مدرسه شون را یواشکی دید بزنه!اون تمام شب به این فکر می کرد

که چرا دنیای گ//ی ها این قدر کوچیکه؟واقعا چندتا گ//ی جذاب و البته تاپ توی کره بود؟!

 

تهمین با بی حوصلگی به کتاب های جلوش خیره شده بود منتظر بود تا معلم ریاضی شون وارد کلاس بشه و درست وقتی که داشت با خودش

فکر می کرد امروز هم یکی دیگه از اون روز های خسته کننده دیگه است که با دیدن زدن بقیه پسرا تموم میشه اون اتفاق افتاد اون پسر جذاب

تازه وارد و قد بلند  وارد کلاس شد تهمین با چشم های گرسنه ش به پسری که تازه وارد کلاس شده بود اتیکت روی لباسش می گفت اسمش

چو  مینهو ه خیره شد.اون پسر واقعا جذاب بود.تهمین فورا صاف نشست سعی کرد یکی از اون لبخند های زیباش را به اون پسر نشون

بده.تهمین واقعا اون روز هیچی از ریاضی نفهمید اوکی ریاضی جذاب اه ولی ایا به جذابی مینهوو بود؟!!تهمین مطئن بود که به محض خوردن

زنگ تمام اون دختر های عوضی به مینهوو عزیزش حمله می کنن با اوپا اوپا گفتنشون سعی می کنن دل مینهوو اون را ببرن ولی اون باید

کاری می کرد اون تمام زنگ را به تصور کردن به این که چه کارهایی می تونه با مینهوو توی دستشویی مدرسه یا حتی یه گوشه خلوت

انجام بده هدر نداده بود که بزاره مینهوو به جای اون با یه دختر بره.البته اون فعلا نمی تونست کاری کنه پس شاید فقط همین زنگ و همین

امروز استثنا قائل می شد مینهوو را به اونا می بخشید ولی مطئن زنگ بعد مینهوو مال خودش بود اون باید کاری می کرد!

به محض خوردن زنگ تهمین با تمام سرعت به سمت کلاس کیبوم رفت قبل از این که جونگهیون بتونه اعتراضی کنه کیبوم را با خودش به

حیاط برد.

کیبوم در حالی که سعی می کرد عصبانیت ش را کاملا نشون بده گفت"ته می شه بگی واقعا داری چه غلطی می کنی؟تو حتی نزاشتی من

بو//سه صبح بخیرم را از جونگهیون بگیرم!"

"کی من عا//شق شدم!"

کیبوم با بی حوصلگی خندید"انگار که من این جمله را قبلا از تو نشنیده باشم!ته بیبی تو حتی روزی که اولین بار من را دیدی این جمله را

گفتی!خوب گوش کن ما الان تو سنی هستیم که خب بیشتر کنترلمون دست هورمون هامونه پس میشه لطفا هر دفعه که اون هورمون های

لعنتی ت زیاد می شن من را از بو//سه صبحگاهی ام محروم نکنی؟"

کیبوم به محض تمام شدن جملاتش با دیدن لب های بانمک و اویزون تهمین از گفته ش پشیمون شد.با حسرت اه کشید"

خیلی خب ته بگو ببینم اون کیه؟"

 

 

 

 

خیلی خوب طبق نقشه بی نقص البته از نظر کیبوم مسخره تهمین هر سه تای اون ها یعنی جونگکی و ته مین درست روبه روی میز جلوی

مینهو نشسته بودن و تظاهر می کردن که دارن بی توجه به اون غذا می خورن جونگهیون که تمام مدت داشت زیرچشمی مینهوو را نگاه می

کرد زیر لب زمزمه کرد"ته فکر نکنم این اصلا فکر خوبی باشه رفیق فقط به اون همه دختریی که دورش جمع شدن نگاه کن بنظر که اصلا

گ//ی نمی اید!"

کیبوم در حالی که روی هر کلمه ش تاکید می کرد زمزمه کرد"این دقیقا همون چیزه که من بهش گفتم ولی اون اصرار داره که اون پسر گ//ی

ه!"

تهمین در حالی که لباشو اویزون می کرد گفت"یاااااا یادتونه وقتی که بهتون گفتم بنظرم دونگهه هیونگ گ//ی میاد شما ها منو مسخره

کردید؟اگه اون موقع به حرف شما ها گوش نداده بودم شاید الان به جای اون میمون احمق من با دونگهه بودم!"

کیبوم خنده ارومی کرد زیر لب جوری که تهمین نشوه گفت"ولی دونگهه فقط بخاطر همون میمون احمقی که می گی گ//ی شد"

جونگهیون که ادامه دادن این بحث را بی فایده می دونست گفت"خیلی خب بچه ها بیاید این بحث تموم کنیم طبق نقشه تهمین پیش بریم همه چی

را تموم کنیم دلم نمی خواد اگه همه چی طبق نقشه پیش نرفت وقت کافی برای اروم کردن تهمین بیبی نداشته باشیم مجبور باشیم برای اروم

کردنش شب را پیشش بمونیم من واقعا برای امشب برنامه ریختم و مطمئنا اروم کردن ته در حالی که داره باز گریه می کنه نیست این طور

نیست کی؟"

تهمین فقط با قیافه پوکرش به لپ های قرمز کیبوم و لبخند بزرگ جونگهیون خیره شد با خودش فکر کرد مطئنا اون هم برای امشب ش برنامه

داشت برنامه ش گریه کردن تو بغل جونگکی نبود!

جونگهیون با اکراه به سمت مینهوو که حالا بین بیشتر از نصف دخترای مدرسه گیر افتاده بود رفت در حالی که سعی می کرد یکی از اون

لبخند های بزرگ ش را نشون بده گفت"هی رفیق تو باید تازه وارد باشی نه؟"و سعی کرد از بین دخترا رد بشه کنار یکی از صندلی های

خالی کنار مینهوو بشینه.مینهوو در حالی که با خجالت لبخند میزد سعی می کرد از شر دختر های اطرافش راحت بشه گفت"آآآآ...اره راستش

را بخوای من بخاطر کار پدر و مادرم مجبور شدم چند سالی مسافرت کنم خب چند سالی عقب افتادم"در حالی که با خجالت پشست سرش را

می خاروند ادامه داد"راستش من باید سال اخر باشم ولی الان سال اول ثبت نام کردم"جونگهیون با ناباوری به مینهوو نگاه کرد گفت"اهووو

پسر تو واقعا از مدرسه عقب افتادی تو باید توی کلاس ما می بودی!"مینهوو فقط با خجالت لبخندی زد سرش را کمی پایین اورد.به زحمت

دست یکی از دخترا که داشت به ارومی بین پاهاش کشیده می شد کنار زد.جونگهیون وقتی نگاهش به اون طرف سالن افتاد با قیافه عصبانی

کیبوم روبه رو شد تازه بیاد نقشه شون افتاد با لبخند رو به مینهوو گفت"هییی پسر می خوای بریم یه جای خلوت تر؟انگار این جا زیادی

راحت نیستی"

مینهوو به امیدواری به جونگهیون خیره شد فورا سرش را به علامت تایید تکون داد.جونگهیون واقعا امیدوار بود مینهوو پیشنهادش را رد کنه

باهاش نیاد ولی انگار این دفعه شانس با اون همراه نبود پس با اکراه بلند شد به سمت خارج از سالن غذاخوری راه افتاد وقتی به رختکن 

مدرسه شون رسیدن مینهوو با تعجب به جونگهیون خیره شد جونگهیون کاملا می تونست بفهمه مینهوو هیچ سر در نمیاره چرا اون ها این جا

بودن جونگهیون در حالی سعی می کرد عادی بنظر برسه گفت"هیی رفیق من متاسفم اوکی؟"و با سرعت از رختکن خارج شد در را پشت

سرش قفل  کرد و مینهوو فقط با خودش فکر کرد"این چه جنمیه؟"نظرات() 
نوع مطلب : one shot 
free Nintendo Switch
شنبه 25 آذر 1396 10:52 ب.ظ
این پاراگراف به کاربران اینترنت کمک می کند تا تنظیم کنند
وبلاگ جدید یا حتی یک وبلاگ را از ابتدا تا انتها بردارید.
cam4 tokens adder generator free (2016) password
سه شنبه 21 آذر 1396 07:28 ب.ظ
پست عالی! ما به این مقاله بزرگ در سایت ما لینک می کنیم.
نگه داشتن نوشتن بزرگ
imvu free credits
چهارشنبه 15 آذر 1396 05:58 ب.ظ
هی فقط می خواست به شما سرعتی سریع بدهد کلمات
در محتوای شما به نظر می رسد از صفحه نمایش در Chrome اجرا می شود.
من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله فرمت است یا چیزی برای سازگاری با مرورگر، اما فکر کردم که من پست می کنم
که به اطلاعت برسونم. اما طراحی عالی به نظر می آید! امیدوارم این موضوع را دریافت کنید
به زودی حل شد خیلی ممنون
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 06:43 ب.ظ
سلام! من می توانم سوگند یاد کنم من به این وب سایت بوده ام، اما پس از نگاه کردن به برخی از پست من
متوجه شدم که برای من تازه است. به هر حال، من کاملا خوشحالم که آن را یافتم
و من آن را نشانه گذاری و چک کردن به طور منظم!
ask psychic question
شنبه 13 آبان 1396 07:50 ب.ظ
روش خوبی برای توصیف، و پست دلپذیر برای گرفتن
داده ها در مورد موضوع ارائه من، که من می خواهم به انتقال در آکادمی.
best psychic mediums
شنبه 13 آبان 1396 07:23 ب.ظ
کالاهای فوق العاده از شما، مرد من قبل از آن چیزهای ذهنی شما را ذکر کردم
و تو خیلی عالی هستی من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید
مطمئنا همان چیزی است که شما بیان می کنید و بهترین راه برای بیان آن.
شما آن را لذت بخش و شما هنوز هم مراقبت از نگه داشتن آن حساس است.
بی صبرانه منتظرم تا از تو چیزهای بیشتری یاد بگیرم. این واقعا
یک وب سایت فوق العاده
best psychic reading
شنبه 13 آبان 1396 07:13 ب.ظ
این طراحی شرور است! شما آشکارا می دانید که چگونه خواننده را سرگرم نگه دارید.
بین شوخ طبعی و فیلمهایتان، تقریبا برای شروع وبلاگ خودم حرکت کردم
(خوب، تقریبا... هاها!) کار خارق العاده. من واقعا از آنچه شما باید گفته اید، و بیشتر لذت بردم
از آن، چگونه آن را ارائه دادید بیش از حد سرد!
best supplement medicare plans
شنبه 13 آبان 1396 07:04 ب.ظ
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از بلاگ خودم بوده ام اما بعد از بررسی
در برخی از مقالات متوجه شدم که این برای من تازه است. صرفنظر از این، من کاملا خوشحال هستم
بر روی آن و من آن را نشانه گذاری و چک کردن به طور منظم!
clash royale hack
دوشنبه 8 آبان 1396 04:29 ب.ظ
این اطلاعات ارزشمند است. وقتی بیشتر می توانم پیدا کنم؟
chaturbate currency hack
دوشنبه 8 آبان 1396 03:07 ب.ظ
من نمی دانم اگر فقط من یا شاید هر کس دیگری با مسائل مربوط به سایت شما مواجه شود.
به نظر می رسد بعضی از متن ها در پست های شما از صفحه خارج می شوند. لطفا شخص دیگری را ارائه دهید
بازخورد و به من اطلاع دهید اگر این اتفاق می افتد به آنها نیز؟

این ممکن است مشکلی در مرورگر من باشد، زیرا پیش از این این اتفاق افتاده است.
قدردانی آن
psychic phone reading
دوشنبه 8 آبان 1396 04:48 ق.ظ
من اخیرا در حال مرور آنلاین بیش از سه ساعت هستم
با این حال من هیچ مقاله ای شگفت انگیزی از شما ندیده ام.
این به اندازه کافی قیمت برای من است. شخصا، اگر همه صاحبان سایت و
وبلاگ نویسان محتوای درست درست همانطور که شما احتمالا انجام دادید، اینترنت خواهد بود
احتمالا بسیار مفیدتر از همیشه است.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 04:01 ق.ظ
من قدردانی میکنم، زیرا من فقط آنچه را که من دنبالش بودم پیدا کردم.
شما شکار چهار روزه خود را به پایان رسانده اید! خداوند شما را مردمی کند دارند
یک روز عالی خدا حافظ
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:45 ق.ظ
من می خواهم از تلاش های شما در نوشتن این وبلاگ تشکر کنم.
من واقعا امیدوارم محتوای همان محتوای عالی شما را بعدا نیز مشاهده کنم.
در حقیقت، توانایی های نوشتن خلاقانه من را منحرف کرده است تا سایت خودم را پیدا کنم؛)
private std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 03:33 ق.ظ
نگران نباشید، تمایل دارید که مقاله خود را شگفت زده کنید.
وضوح به شما قرار داده شده فقط دیدنی و جذاب است و من می توانم فرض کنید
شما متخصص در این موضوع هستید. خوب با اجازه شما اجازه می دهد که فید RSS شما را درک کنم
به روز رسانی با پست پیشین با تشکر از شما 1،000،000 و لطفا کار با ارزش را حفظ کنید.
std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 03:31 ق.ظ
وای، طرح وبلاگ بی نظیر! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
کاری میکنید که بلوگنویسی به نظر آسان بیاید. نگاه کلی وب سایت شما با شکوه است، بجز محتوای آن!
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 03:03 ق.ظ
پست خوب من برخی از این مسائل را نیز تجربه می کنم..
std clinics near me
دوشنبه 8 آبان 1396 02:52 ق.ظ
این بسیار جذاب است، شما بیش از حد حرفه ای هستید
وبلاگ نویس من به خوراک خود پیوستم و برای تلاش بیشتر از پست شگفت انگیزم تلاش کردم.
علاوه بر این، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
cheap psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 02:45 ق.ظ
وبلاگ فوق العاده! آیا برای نویسندگان مشتاق مفید است؟
من قصد دارم سایت خود را به زودی شروع کنم، اما کمی از دست داده ام
بر روی همه چیز آیا شما با شروع یک پلت فرم رایگان توصیه می کنید؟
مانند وردپرس یا برای یک گزینه پرداخت می شود؟ انتخاب های زیادی وجود دارد که من کاملا گیج شده ام..

هر راهنمایی؟ خیلی ممنون
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 07:17 ب.ظ
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار فرستادم که تحقیق کمی انجام داده است
روی این. و در واقع من به دلیل این واقعیت که من برای او پیدا کردم ناهار من دستور داد

لول پس اجازه دهید این را دوباره بخوانم.... با تشکر از شما برای غذا!!
اما آره، برای صرف وقت برای صحبت کردن
در مورد این موضوع در اینجا بر روی وب سایت خود.
real psychics
دوشنبه 17 مهر 1396 01:09 ق.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا شما هرگز با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید تا از دست دادن چند
ماه ها کار سخت به علت عدم تهیه پشتیبان داده ها. آیا شما راه حلی برای جلوگیری از هکرها دارید؟
How did the Achilles tendon get it's name?
جمعه 17 شهریور 1396 04:16 ب.ظ
Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
Thanks for providing this information.
How do you get a growth spurt?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:45 ق.ظ
This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Short but very accurate information… Thanks for sharing this one.
A must read article!
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:19 ق.ظ
Really when someone doesn't understand after that its up to other viewers
that they will assist, so here it occurs.
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:34 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm
not seeing very good results. If you know of any please share.
Thanks!
kandismitten.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:40 ب.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, awesome blog!
http://alluringvacuum390.jimdo.com/2015/06/24/what-causes-hammertoe-pain/
شنبه 7 مرداد 1396 03:05 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to
know where u got this from. cheers
How much does it cost for leg lengthening?
پنجشنبه 5 مرداد 1396 02:45 ب.ظ
Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you're just extremely fantastic. I really like what you've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.

I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.
home std test
جمعه 2 تیر 1396 09:55 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا کار درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای کوتاه در حالی که. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک
ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من می بدون شک بود در گم.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 02:19 ق.ظ
As the admin of this web site is working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to its quality contents.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:27 ق.ظ
If some one desires expert view about running a blog then i
advise him/her to go to see this web site, Keep up the good job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30